ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះ គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ

ភ្នំពេញៈ ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះ គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ពីព្រោះសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាសេចក្តីសុខរបស់កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ជាក់ស្តែង នេះជាទិដ្ឋភាព ដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានជួយសង្គ្រោះបឋម ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគ្រោះថ្នាក់តាមដងវិថីកន្លងមក។
២២២២២២២២២២២

២២២២២២២២២២

២២២២២២២

២២២២២២

២២២២២

២២២២

២២២

២២

២

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង